ارزیابی کاریزمای اساتید و نقش آن در برنامه‌درسی تجربه‌شده (مورد مطالعه: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش، ارزیابی ویژگی‌های کاریزماتیک اساتید و نقش آن در برنامه‌درسی تجربه‌شده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. این پژوهش از نظر روش و ماهیت گردآوری داده‌ها، توصیفی-همبستگی و جامعه‌آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان فاطمه‌الزهرا، شهید رجایی (مراکز دخترانه) و شهید باهنر (مرکز پسرانه) در شهر اصفهان در سال تحصیلی 1397-1396 به تعداد 1978 نفر بود. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 322 نفر برآورد شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد کاریزمای تدریس و پرسشنامه محقق‌ساخته برنامه‌درسی تجربه‌شده استفاده شد. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل رگرسیون) با استفاده از نرم افزار Spss انجام گردید. نتایج و یافته‌ها نشان داد که اساتید مورد پژوهش از نظر کاریزما، از ویژگی‌های رفتاری و توانمندی‌های علمی و تخصصی برخوردار بودند، اما واجد روحیه شوخ‌طبعی و مهارت‌های تدریس لازم نبودند و نتوانسته بودند بر روی دانشجویان از این دو بعد تاثیرگذار باشند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن بود که کاریزمای اساتید دانشگاه فرهنگیان نقش معناداری در تبیین برنامه‌درسی تجربه‌شده توسط دانشجویان در هر سه بعد شناختی، عاطفی و مهارتی دارد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که اساتید دارای ویژگی‌های کاریزماتیک می‌توانند به بهبود برنامه‌ریزی‌درسی تجربه‌شده در تمامی ابعاد و به توسعه و رشد بیشتر دانشجویان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها