توضیحات صفحه اصلی سایت

شماره جاری: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399 

2. نقش توحیدگرایی در تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه طباطبائی(ره)

صفحه 27-51

حسن نجفی؛ محمدصادق دهقان؛ محمدحسین قنداق سازان


6. استعارۀ تربیتی سفر

صفحه 125-153

رضا محمدی چابکی؛ فاطمه وجدانی؛ فاطمه سادات بیطرفان


11. تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم با رویکرد تدبر سوره‌ای

صفحه 257-278

روح‌اله عابدینی؛ سعید بهشتی؛ شیرین رشیدی