بایسته های حکومت اسلامی در سیاستگذاری تعلیم و تعلم

نوع مقاله: علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشجوی دکتری دانشگاه قم

چکیده

تعلیم و تعلم در هر نظام حکومتی نقش تعیین کننده ای داشته و حکومت موظف به سیاستگذاری در حوزه آموزش است. هدف از تدوین این مقاله، تبیین وظایف حکومت در زمینه آموزش از منظر اسلام با روش اجتهادی در رابطه با علوم مختلف است. علوم از حیث نفع و ضرر به چهار دسته علوم دینی، علوم مفید دنیوی، علوم بی فایده، و علوم مضر تقسیم می شوند. طبق آموزه های دین مبین اسلام، علوم دینی بیشترین منفعت را برای انسان ها به همراه دارند و از این جهت حکومت اسلامی موظف است زمینه تعلیم و تعلم این نوع از علوم را فراهم آورد. در ادامه نقش حکومت در رابطه با علوم مفید دنیوی و علوم بی فایده بررسی و حکم فقهی آن ارائه می شود. در پایان تعریف و حدود علوم مضر(ضاله) و حکم فقهی نقش حکومت در مورد آنها بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها