تحلیل محتوای کتاب‌های بخوانیم، بنویسیم، و هدیه‌های آسمان ابتدایی (تألیف‌های جدید) بر اساس مؤلفه‌های شادی از منظر اسلام

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر «بررسی محتوای کتاب‌های بخوانیم، بنویسیم و هدیه‌های آسمان ابتدایی (تألیف‌های جدید) بر اساس مؤلفه‌های شادی از منظر اسلام» بود. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کمی انجام گرفته و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 8 کتاب فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم) و هدیه‌های آسمانی مقاطع اول، دوم و سوم ابتدایی بود که محتوای مورد نظر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. ابزار پژوهش سیاهه «تحلیل محتوا» بود که روایی آن حاصل گردید. واحد تحلیل جمله و تصویر و واحد شمارش فراوانی بود. یافته­های پژوهش مبین آن است که در کتاب‌های مذکور در زمینه مؤلفه‌های شادی از منظر اسلام، بیشترین فراوانی به مقوله عاطفی در مؤلفه تبسم، لبخند و خندیدن و سپس به مقوله معنوی در مؤلفه ایمان به خدا و ارتباط با خدا اختصاص یافته است. همچنین به مقوله صفات شخصیتی بویژه مؤلفه‌های پرهیز از حسادت، کینه، طمع، بخل و مقوله نیازهای جسمانی توجه کمتری شده است. از دیگر یافته های پژوهش این بود که به ترتیب اولویت، کتاب‌های هدیه‌های آسمانی از بیشترین میزان مولفه های شادی، کتاب‌های بخوانیم در رتبه دوم و کتاب‌های بنویسیم نیز از کمترین میزان توجه به مولفه های شادی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها