تحلیل و تبیین تاثیر مولفه های مدیریتی، ساختاری و نگرشی فرهنگ برتولید علوم انسانی در دانشگاه اسلامی: بررسی وضع موجود در دانشگاه پیام نور

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران.

2 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

حیات نظام های دانشگاهی در گرو خلق، تکامل و تحول علمی می باشد و ارتباط ناگسستنی علوم انسانی با عوامل فرهنگی، تولید این علوم را با پیچیدگی و دشواری همراه ساخته است. از این رو در پژوهش حاضر با روش آمیخته تاییدی به تحلیل و تبیین مولفه های فرهنگی( مدیریتی، ساختاری و نگرشی) موثر بر تولید علوم انسانی در دانشگاه اسلامی پرداخته شده است. در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده گردید. داده ها به ترتیب در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان مطالعات کلان علوم انسانی در دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه اصفهان، و در بخش کمی به منظور بررسی وضع موجود در دانشگاه پیام نور به کمک 190 نفر از اعضاء هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان و چهار محال بختیاری جمع آوری شده است. روایی محتوایی سوالات مصاحبه و پرسشنامه توسط صاحبنظران و روایی همزمان پرسشنامه بوسیله ضرایب همبستگی در آزمون همتراز مورد تایید واقع شد. پایایی سوالات مصاحبه به کمک ضریب توافق( 06/90) و پایایی پرسشنامه بوسیله آلفای کرونباخ(89/.) تائید گردید. یافته های حاصل از مطالعات اسنادی و کیفی با روش داده بنیاد [d1] حاکی[D2]  از تاثیر 3 مولفه اصلی ساختاری، نگرشی، مدیریتی و 55 زیر مولفه فرهنگی بر تولید علوم انسانی در آموزش عالی بود که به منظور بررسی وضعیت موجود در دانشگاه پیام نور مورد آزمون واقع شد. نتایج ماتریس همبستگی، ضریب تعیین و میزان F، نشانگر همپوشی و قدرت تبیین بالای این سه زیرمولفه فرهنگی با متغیر ملاک بودند. در این بین مولفه نگرش فرهنگی بیشترین سهم و مولفه مدیریت فرهنگی کمترین سهم را در تبیین متغیر تولید علوم انسانی در دانشگاه پیام نور داشته اند. 

کلیدواژه‌ها