اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1002
تعداد پذیرش 143
تعداد عدم پذیرش 497
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 383

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 14 %