اهداف و چشم انداز

هدف اصلی دوفصلنامه:

انتشار پژوهش‏ های مساله محور در گستره علوم تربیتی  (فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی، برنامه‏‏ ریزی درسی، روان‏شناسی تربیتی، مشاوره و آموزش عالیبا رویکرد اسلامی است تا از طریق فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آرای متفکران و محققان این رشته، بستر تولید علم و نظریه‏ پردازی مبتنی بر آموزه‏ های اسلام فراهم آید.