دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، فروردین 1401، صفحه 5-235 
مدیریت تربیتی مبتنی بر سیره پیامبر اکرم (ص) با تأکید بر آیات قرآن کریم

مریم سلطان‌زاده پسیان؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ ابوالفضل خوش منش