دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهمن 1400، صفحه 5-300 
1. بهره گیری از ابعاد موقعیت در برنامه درسی آموزش دینی

صفحه 1-24

10.30497/esi.2021.241180.1474

مریم شریفی دروازه؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


2. واکاوی تربیت زیست‌محیطی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

صفحه 25-47

10.30497/esi.2021.241149.1471

منیژه ارباب سیر؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ جهانبخش رحمانی


7. ابعاد و نشانگرهای ویژگی های پیروان در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم

صفحه 141-160

10.30497/esi.2022.242351.1510

حسن رضا زین آبادی؛ بیژن عبدالهی؛ معصومه شبستری؛ مریم عدلی


9. طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی معنوی

صفحه 185-201

10.30497/esi.2022.242783.1531

فرشاد سلیمانی؛ سوسن لائی؛ محمد جواد کرم افروز؛ الهام کاویانی


12. روایت نهج البلاغه از اخلاق حرفه‎ای مدیران

صفحه 253-280

10.30497/esi.2022.242003.1496

آیت محمدی؛ جواد کیهان؛ کریم اسگندری