دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-300 
3. عجین شدن نقشی؛ مدلی از عجین شدن افراد درسازمان اسلامی با رویکرد قرآنی

صفحه 55-75

10.30497/edus.2021.239590.1404

زینب سبحان اللهی؛ اسدالله گنجعلی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان


11. محورها و مولفه های شاگردپروری بانو مجتهده امین

صفحه 219-236

10.30497/edus.2020.238699.1356

مریم رضازاده؛ زهره مراد نجف آبادی؛ اباذر کافی موسوی