دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398