نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دلالتهای آن در آموزش ارزشها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این مقاله تحلیل و تبیین نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی واستنباط دلالتهای آن در آموزش ارزش ها، تبیین چیستی و ماهیت ارزشها از دیدگاه علامه طباطبایی، شناخت انواع اعتباریات ارزشی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)، استنباط و استخراج دلالتهای تربیتی نظریه اعتباریات در تعلیم ارزشهای دینی؛ ارزشهای معنوی و اخلاقی و تعلیم ارزشهای اجتماعی است. علامه طباطبایی از جمله فیلسوفانی است که برای پاسخ به این سوال اساسی دست به ابداع بحث اعتباریات زده و با تبیین چیستی و چرایی ارزشها راهی
پیش روی ما قرار می دهد. ویژگیهای مشرب فلسفی او واقع گرایی در شناخت و جداسازی حقایق از اعتباریات در مباحث فلسفی است. علامه طباطبایی در مفهوم شناسی ارزشها، علوم و ادراکات اعتباری را پشتوانه ارزشها قرار میدهد. تبیین چیستی و ماهیت ارزشها از دیدگاه علامه طباطبایی، شناخت انواع اعتباریات ارزشی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) استنباط واستخراج دلالتهای تربیتی نظریه اعتباریات در تعلیم ارزشهای دینی و معنوی و اخالقی؛ تعلیم ارزشهای اجتماعی عمده سوالات این تحقیق بود.در این پژوهش که با رویکرد استنتاجی و روش اسنادی انجام شده است از نظریه اعتباریات ۱۶ اصل را برای آموزش ارزشها استخراج کرده ایم که به مربیان توصیه می کنیم: اصلهای تبیین پایه های مطلق ارزشی، تهییج احساسات، عقلانیت، نتیجه گرایی، حسن و قبح ذاتی امور، معنویت فطری، توجه به بعد معرفت شناختی، توجه به ویژگی تکاملی آموزش ارزشها، توجه به باورهای پیشینی مخاطب، انگیزه سازی، تعیین حسن و قبح فعلی افعال، مسامحت در آموزش ارزشها، اصلاح شرایط محیطی، استفاده از ارتباط کلامی و غیرکلامی برای آموزش ارزشها، تناسب روش با موقعیت و اصل تشویق .

کلیدواژه‌ها