صلاحیت‌های حرفه‌ای مربی بر اساس دیدگاه آیه‌الله حائری شیرازی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده الهیات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی دانشکده الهیات و ادیانف تهران، ایران.

چکیده

فرآیند پیچیده تربیت، مستلزم فعالیت تربیتی مربیانی است که آگاهانه و ماهرانه در این مسیر، ابتکار عمل را بدست گیرند. بر این اساس شناسایی صلاحیت های حرفه ای مربی می‌تواند در تربیت درست و پرورش استعدادهای افراد و به وجود آوردن جامعه‌ای سالم و پویا کمک نماید. هدف پژوهش حاضر استخراج و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان در چهار محور: هدف گزینی مناسب، خصلت های شخصیتی، مهارت های ارتباطی و مهارت های روشی از نظر آیت الله حائری شیرازی می باشد. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته ها مشخص شد که اهدافی که مربی باید در تربیت مد نظر داشته باشد، عبارتند از: شکوفا سازی شخصیت انسانی، استقلال یابی متربی و کمال یابی معنوی . همچنین، خصلت هایی که لازم است مربی در خود بپروراند شامل: ایمان، اخلاص، دانش اندوزی مداوم، وفای به عهد و نظم گرایی مشخص شد. از سوی دیگر، پنج مهارت ارتباطی که لازم است هر مربی در فرایند تربیت به کار گیرد، شامل: انعطاف ورزی، مدارا، محبت ورزی معتدل و به جا، پرهیز از برخوردهای آزار دهنده و استحقاق محوری تبیین شد. و در نهایت، نه روش تربیتی به دست آمد که شامل: تقویت تفکر، داستان گویی، بازی، پرسشگری، مهارت آموزی ، اغماض در اشتباهات، تشویق و جایزه، تنبیه و کاستن تدریجی کنترل بیرونی هستند.

کلیدواژه‌ها