اثربخشی آموزش خود نظارتی با رویکرد مراقبۀ اسلامی بر امنیت روانی و پایبندی مذهبی در دانشجویان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی ، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش خود نظارتی با رویکرد مراقبۀ اسلامی بر امنیت روانی و پایبندی مذهبی در دانشجویان دختر پیام نورکردکوی انجام شد . روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است و جامعه آماری شامل ۶۷۵ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر کردکوی درسال تحصیلی 1400 بود و حجم نمونه به صورت تصادفی در دوگروه ( 25 نفر گروه گواه و 25 نفر گروه کنترل) انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه های پایبندی مذهبی توسط جان بزرگی (1388) و امنیت روانی مازلو (2004) بود و ابزار مداخله نیز شامل محتوای جلسات آموزش خود نظارتی با رویکرد مراقبۀ اسلامی طبق الگوی، نصرتی وهمکاران،( 1399 )در 8 جلسه 90 دقیقه ای بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تحلیل صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبۀ اسلامی بر مولفه های امنیت روانی کاهش احساس ناخشنودی ، ناسازگاری محیطی و بهبود دید مردم نسبت به فرد در دانشجویان دختر پیام نور کردکوی تاثیر دارد. همچنین یافته ها نشان داد آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبۀ اسلامی بر مولفه های پایبندی مذهبی (پایبندی مذهبی، دوسوگرایی و ناپایبندی مذهبی ) در دانشجویان دختر پیام نور کردکوی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها