واکاوی ساختاری و محتوایی(قابلیت ها و کاستی های) روش ها و راهکارهای طرح تربیتی مدارس امین

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشیار پژوهشکاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش واکاوی ساختاری و محتوایی روش ها راهکارهای شاخص های طرح تربیتی مدارس امین بود که به روش تحلیلی – توصیفی با رویکرد انتقادی به شیوه قیاسی انجام شد. جامعه تحقیق چارچوب مفهومی طرح تربیتی مدرسه امین مصوبه معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم بود که کل طرح به طور عمیق مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار مورد استفاده فیش برداری بودکه همزمان با فرایند جمع آوری اطلاعات، داده های حاصله دسته بندی، تجزیه و تحلیل ومورد تفسیر قرار گرفت. یافته ها نشان داد که روش ها و راهکارهای طرح تربیتی مدارس امین در بعد ساختاری با کاستی هایی مواجه است. از جمله کاستی های بعد ساختاری می توان به پایبند نبودن به ویزگی های راهکار در ارائه آن ها، همراه نبودن راهکارها با نیازهای روز متربیان، عدم الگوی یکسان در ارائه راهکارها اشاره نمود. در بعد محتوایی بررسی ها نشان داد که روش ها و راهکارهای ارائه شده در شاخص های ده گانه هر کدام از قابلیت ها و کاستی هایی برخودار است که در مقاله به آن اشاره شده است. اما جدی ترین کاستی های روش ها و راهکارهای تربیتی شاخص های ده گانه ارائه بیرونی دین(ارائه اطلاعات دینی به متربی قبل از ایجاد سوال در ذهن وی)، فقدان زمینه سازی جهت پرسشگری دینی، کلی بودن راهکارها و استفاده از کلمات تفسیر پذیر در راهکارها است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. از این رو لازمه گسترش این طرح در مدارس، باز اندیشی در روش ها و راهکارهای تربیتی شاخص های ده گانه، از طریق فراهم کردن زمینه جهت مواجهه مطلوب با کاستی های فوق الذکر است.

کلیدواژه‌ها