تبیین الگوی نقش مدیران آموزشی در فرآیند توسعه فرهنگی: یک نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی- دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران- تهران- ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران

3 همکار علمی دانشگاه امام صادق(ع)

10.30497/esi.2022.241082.1469

چکیده

هدف پژوهش تبیین نقش و وظایف مدیران آموزشی در فرایند توسعه فرهنگی در ابعاد هویت ملی-دینی، نظم و انسجام اجتماعی، کالاها و خدمات فرهنگی و تعاملات فرهنگی بین المللی است. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه داده بنیاد با رویکرد نظام دار استراوس وکوربین است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مدیران و صاحبنظرانی است که در زمینه اجرایی شدن فرهنگ تجربه اجرایی یا سابقه پژوهشی داشتند. در این پژوهش از روش نمونه گیری نظری استفاده شد و تا حد اشباع نظری ادامه یافت، و در مجموع از 12 نفر از خبرگان مصاحبه شد. جهت اطمینان از اﻋﺘﺒﺎر یافته ها از معیارهای ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎﺑﺎ و ﻟﻴﻨﻜﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. یافته‌های پژوهش در قالب209 کد باز58، مفهوم اساسی و19 کد محوری و 5 مقوله منتخب در ذیل عنوان عوامل علّی، پدیده پژوهش، عوامل زمینه ای، عومل مداخله گر، راهبردها و پیامدها در قالب یک الگوی پارادایمی طراحی و طبقه بندی شد. یافته ها نشان داد مدیران آموزشی در فرآیند توسعه فرهنگی دو گونه ایفای نقش می کنند؛ یکی در قالب مدیریت فرهنگی و دیگری در قالب رهبری فرهنگی. در جایگاه مدیریت فرهنگی آنان ایفاگر نقش‌های اجرایی و نقش‌های ساختاری هستند. مدیران آموزشی در جایگاه رهبری فرهنگی نیز ایفاگر نقش های محتوایی هستند. مهم ترین شرایط علّی اثرگذار بر نقش آفرینی مدیران شامل اقدامات تحقق هویت ملی و مصرف کالاهای فرهنگی بود عوامل زمینه ساز و عوامل مداخله گر در دودسته مسائل برون سازمانی و مسائل درون سازمانی شناسایی شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات