مدیریت تربیتی مبتنی بر سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه با تاکید بر آیات قرآن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی تهران

4 علوم قران و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران

10.30497/esi.2021.241170.1473

چکیده

در عمر علم مدیریت آموزشی مشاهده می‌شود که سازمان‌های آموزشی مانند سایر سازمان‌های خدماتی، تولیدی و صنعتی درنظر گرفته شده‌اند این در حالی است که اگر مدیریت آموزشی، به سمت مدیریت عناصر حاکم بر تربیت و آموزش حرکت کند، به اهداف غایی خود دست خواهد یافت. بدین منظور پژوهشگر در تلاش به پاسخ به این سوال است که مدیریت تربیتی در سیره رسول الله چگونه بوده است. روش این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی، تحلیل مضمون است. جامعه و نمونه این پژوهش آیات مرتبط با سیره پیامبر اکرم در قرآن کریم بود که جهت صحت اطمینان در مورد برداشت از آیات، از تفسیر المیزان نیز استفاده شد. در راستای پاسخگویی به سوالات پژوهش، داده‌های به دست آمده کدگذاری شده و مضامین در سه محور اهداف غایی و اصول و روش‌ها طبقه بندی شدند. به این ترتیب در اهداف غایی، یک هدف غایی هدایت(خروج از ظلمت به سمت نور) و یک هدف فرعی با عنوان بلاغ(اتمام حجت) بدست آمدند. در اصول، پنج اصل انذار(بیدارسازی)، تذکر(یادآوری)، تبشیر(استقامت)، رجوع به منبع و اسوه‌سازی تعیین شدند. در روش نیز چهار روش تلاوت آیات(یا انتقال حقایق و به عینیت درآوردن آنها)، تزکیه (یا پاکسازی و رشد)، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت مورد شناسایی قرار گرفتند. آنچه که در این پژوهش می‌توان بدان توجه کرد، نظام‌مندی، مرتبه‌ای و مرحله‌ای بودن آن و کارکرد مضامین بدست آمده در تسریع رشد و دور کردن انحراف‌ها از نظام آموزشی است، به نحوی که اصول و روش‌ها همه در خدمت هدف غایی باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات