واکاوی تربیت زیست‌محیطی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (واحد خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی- دانشکده علوم تربیتی ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), اصفهان، ایران

10.30497/esi.2021.241149.1471

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی دیدگاه قرآن نسبت به محیط زیست به منظور تدوین یک الگوی تربیت زیست‎محیطی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است. محقق با استفاده از نمونه هدفمند ابتدا از قرآن و تفاسیر معتبر به موضوع محیط زیست می‎پردازد و نتایج و یافته‎‎هایی را احصاء می‏نماید که مشتمل بر این اصول هستند: اصل اندیشه‎ورزی برای نیل به نگرشی آیت‌بین نسبت به پدیده‎های جهان طبیعت، اصل برقراری پیوند فطری با جهان طبیعت برای درک غایتمندی آن، اصل تقویت حس مسئولیت‎پذیری در قبال اجازه تسخیر در طبیعت، اصل ذکر نعمت طبیعت برای تقویت حس شاکر بودن نسبت به نعمت‎ها و اصل تقویت بینش کل‎نگر در راستای بهره‎برداری عادلانه از طبیعت می‎باشند. بنابراین می‎توان انتظار داشت که تاسی به چنین الگویی بتواند با ایجاد نگرش صحیح در فراگیران نسبت به محیط زیست، موجب رشد عواطف و احساسات نسبت به دیگر موجودات زنده در همسویی با فطرت الهی گردد و با تقویت اراده بر آبادانی و صیانت از محیط زیست، انسان‎هایی صالح و هماهنگ با نظام طبیعت تربیت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات