تدوین الگویی برای تربیت زیبایی شناسانه بر اساس مبانی زیبایی در قرآن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، مازندران

10.30497/esi.2021.241186.1475

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تدوین الگویی برای تربیت زیبایی‌شناسانه بر اساس مبانی زیبایی در قرآن است. مسالۀ پژوهش حاضر عدم کارایی و جذابیت کافی در فعالیت‌های تربیتی به ویژه در تعلیم و تربیت اسلامی و ایدۀ آن در رفع این مساله، ورود مفهوم سرشار، کارا و منحصر بفرد زیبایی در اسلام در فعالیت‌های حوزۀ تعلیم و تربیت است. روش پژوهش حاضر، تحلیل مفهومی، تحلیل (شبه) استعلایی و استنتاج به‌ صورت قیاس عملی بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مسیر تربیت زیبایی‌شناسانه، از تحقق زیبایی در باور و اندیشه و امیال و اراده آغاز و در عمل فرد تحقق می‌یابد. اتقان عمل، در این عرصه، به معنای حضور همۀ شروط زیبایی اعم از تعادل، تناسب، کارایی و هدفمندی، به عنوان اصول تربیت زیبایی‌شناسانه، در تحقق امر زیباست. در این الگو، آنچه در نهایت، موجبات تحقق زیبایی‌های حقیقی را به وجود می‌آورد، توجه به هدف غایی تربیت زیبایی‌شناسانه یعنی ربوبی شدن، خداگونگی یا تشبه به زیبایی مطلق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات