واکاوی تجارب‌زیسته دانشجومعلمان از تعامل هویت حرفه‌ای و فلسفه تربیتی شخصی آنها

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفۀ تعلیم ‏و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

10.30497/esi.2021.240777.1453

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی روایت­ تجارب­ زیستۀ دانشجو- معلمان از تعامل هویت حرفه­ ای و فلسفۀ تربیتی شخصی آن­ها در دوران دانشگاه است. در این راستا، رویکرد پژوهش، کیفی و ازنوع روایی است و هویت حرفه ­ای این قشر فرهنگی، متناسب با فلسفۀ تربیتی شخصی خود آن‌ها بررسی شده است. ابزار گردآوری داده ­ها مشتمل بر سیاهۀ پرسش­ های بازپاسخ دانشجو- معلمان است­ و نمونه­ گیری را به ­صورت هدفمند و تا رسیدن به اصل اشباع نظری داده­ ها ادامه­ داده ­ایم. بدین منظور، خود­زیست‌نگاری هفده نفر از دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان کرمان را ازمیان پنجاه دانشجو- معلم در سال تحصیلی 1394-1395 گرد آورده ­ایم. در مرحلۀ اجرای پژوهش، نوشته­ های روایی دانشجو- معلمان را بازبینی و چهارچوب گردآوری روایت­ ها را درقالب نوعی توالی تقویمی تدوین کرده­ ایم؛ از این روی، پرسش­هایی درخصوص تجربه ­های قبل، حین و بعداز ورود به حرفۀ معلمی طراحی و درنهایت، یافته­ های این روایت­ پژوهی را با استفاده از الگوی کاترین کارتر (1993) تحلیل و تفسیر کرده­ ایم. نتایج به ­دست ­آمده از بررسی تعامل هویت حرفه­ ای با فلسفۀ تربیتی شخصی دانشجو- معلمان را می­توان درقالب چهار مقولۀ اصلی بدین شرح بیان کرد: نوع نگاه فرد به هویت حرفه­­ ای خویش؛ نوع نگاه فرد به هویت حرفه­ ای خویش ازمنظر عملکرد حرفه ­ای دیگران؛ نوع نگاه دیگران به هویت حرفه­ ای فرد؛ نوع نگاه فلسفی فرد به زندگی و حرفۀ خود. نتایج این پژوهش، الهام‌بخش نوعی نگاه متفاوت دانشجو- معلمان به شغل و حرفۀ آیندۀ خود است تا از این طریق به شناختی ژرف ­تر دربارۀ هویت حرفه­ ای خویش دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات