تحلیل اصل یاددهی ـ یادگیری در برنامه‌ریزی درسی با تاکید بر منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی، پژوهشکدۀ فرهنگی- اجتماعی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی هدی، قم، ایران

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی هدی، قم، ایران

10.30497/esi.2021.240957.1463

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل مؤلفه ‏های اصل یاددهی- یادگیری با تأکید بر منابع اسلامی در برنامه‌ریزی درسی است. راهبرد یاددهی- یادگیری، جایگاهی ویژه در برنامه‌ریزی درسی دارد؛ به ­گونه‌ای که غفلت از آن و بی ­توجهی به مؤلفه‌های لازم برای شکل‌گیری فرایند مطلوب یاددهی- یادگیری، به ­میزانی قابل ملاحظه بر تعلیم ‏و تربیت دانش‌آموزان‌ اثر می ­گذارد. این پژوهش ازنوع تحقیقات کاربردی است و جمع ­آوری داده­ های موردنیاز برای انجام ­دادن آن با استفاده از روش فیش ­برداری صورت گرفته و به­ منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای مضمون به ­شیوۀ توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش، مجموعه ­ای از کتاب ­های اسلامی و روایی را شامل می ­شود و یافته ­های تحقیق نشان می­ دهد مؤلفه ‏های اصل یاددهی- یادگیری برای برنامه ­ریزی درسی در منابع اسلامی بدین شرح­اند: سودمندی و ارزشمندبودن علم؛ شیوه‌های یاددهی- یادگیری؛ عوامل مؤثر بر یادگیری؛ فرایند یاددهی- یادگیری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات