وضعیت کنونی تربیت دینی و اخلاقی دانش‌آموزان براساس شاخص‌های سند تحول

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه ریزی درسی، دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران

2 استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

3 بازنشسته دانشگاه فرهنگیان، ایران

10.30497/edus.2021.240311.1434

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزشیابی عملکرد دانش‌آموزان سال سوم متوسطۀ دو در کشور، در ابعاد تربیت دینی (اعتقادی- عبادی) و اخلاقی براساس شاخص‌های سند تحول (1398) است. روش مورداستفاده برای تحقیق ازنظر هدف، ازنوع تحقیق و توسعه، و ازنظر جمع‌آوری داده‌ها ازنوع توصیفی- مقطعی و ارزشیابی قبل ­از اجراست. 902= (خودسنجی) 1n نفر و 901= (همسال‌سنجی) 2n نفر و 1.110.016= N نفر و روش نمونه‌گیری ازنوع خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده و هردو ابزار، واجد همۀ انواع روایی و پایایی به­ میزان 964. =α است. فرایند انجام­شدن کار با تعیین ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های تربیت دینی (اعتقادی- عبادی) و اخلاقی ازدید متخصصان تعلیم ­و تربیت آغاز و سپس وضعیت تربیت دینی (اعتقادی- عبادی) و اخلاقی دانش‌آموزان ازدید خود آن­ ها و همسالان و مدیران بررسی شد و میزان توافق داده‌های کمّی و کیفی در طرح همسوسازی به ‏دست آمد. دانش‌آموزان از هرسه نوع تربیت در هرچهار حیطۀ شناخت، گرایش، اراده و عمل، نمرۀ تربیت اعتقادی (3.5±16.8-16)، عبادی (2.5±17-16.6) و اخلاقی (2.4±16-15.7) را در بازۀ صفر تا بیست کسب کردند. بین تربیت دینی و اخلاقی دختران و پسران هم تفاوت معناداری وجود ندارد. در مقایسه با 95 درصد اطمینان به­ ترتیب، مدرسه های استان‌های خراسان جنوبی، بوشهر و مازندران، و همدان و تهران از تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بیشتری برخوردارند و مدرسه­ های محروم ازنظر تربیت دینی و اخلاقی نیز عمدتاً محروم‌ترند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات