پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت ایرانی– اسلامی جوانان از دیدگاه متخصصان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه متخصصان درخصوص عوامل مؤثر بر شکل­ گیری هویت­ ایرانی ـ اسلامی جوانان براساس تجربه زیسته آنان است. روش پژوهش، پدیدارشناسی توصیفی است و جامعه آماری در برگیرنده اساتید و متخصصان مرتبط با حوزه پژوهش در سال 1398 است. 11 نفر از متخصصان به‌روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شده و به‌منظور گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری به‌عمل آمد. داده ­ها با روش کلایزی و با کمک نرم ­افزار MAXQDA تحلیل شدند. در فرایند تحلیل متن و انجام مراحل کدگذاری، 5 مفهوم کلی و 12 زیرمقوله احصاء شد. یافته ­های پژوهش بیانگر مفاهیم و مقوله ­های متعددی ازجمله عوامل فردی (تکالیف رشدی و خودباوری)، عوامل خانوادگی (کارکرد رشدمحور خانواده، ویژگی‌های خانواده کارآمد و ناکارآمدی روابط در خانواده)، عوامل فرهنگی (فرصت­ ها و تهدیدهای نظام آموزشی و عوامل تسهیل ­کننده فرهنگی)، عوامل اجتماعی (احترام به خرده فرهنگ­ ها و الگوهای هویت‌ساز)­ و عوامل سیاسی ـ اقتصادی (ضعف اعتماد سیاسی و حمایت­ های کلان‌سیستم) بود. نتایج این پژوهش مورد استفاده اساتید، دانشجویان و دست­اندرکاران نظام آموزش عالی و سیاست‌گذاران، برنامه­ ریزان و مشاوران حوزه جوانان قرار می­ گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات