تحلیل مبانی فلسفی مولفه های برنامه درسی معنوی در دوره ابتدایی و متوسطه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل و تبیین مبانی فلسفی مؤلفه­ های برنامه درسی معنوی در دوره ابتدایی و متوسطه و تحلیل آن براساس نظرات اساتید حوزه برنامه درسی معنوی انجام شده است. روش این پژوهش کیفی، از نوع پدیدارشناسی است. شرکت­ کنندگان در پژوهش شامل ده نفر از اساتید حوزه برنامه درسی معنوی بودند که به‌صورت هدفمند انتخاب شده‌اند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ­ساختاریافته استفاده شد و داده‌های به‌دست آمده بااستفاده از روش مقوله­ بندی و کدگذاری موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­های پژوهش حاکی از آن است که برنامه درسی معنوی در دوره ابتدایی و متوسطه با تأکید بر زوایای معرفت ­شناسی، هستی­ شناسی و ارزش ­شناسی شامل هفت بعد اصلی اخلاق، اعتقاد به ماوراءالطبیعه، تعقل­ گرایی، زیباشناسی، انسان‌گرایی، طبیعت ­دوستی و کل‌نگری و 40 مؤلفه در زمینه برنامه درسی معنوی است. یافته ­ها نشان داد که گنجاندن معنویت در قالب برنامه ­های درسی مراکز آموزشی به همراه تعامل این مراکز با سایر نهادهای اجتماعی شرایط لازم را برای پرورش اخلاقی و عقلانی متربیان فراهم می ­سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات