بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان با رویکرد توجه به بیم ها و امیدها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

3 دانشجوی دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانش ‏آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان در سال تحصیلی 1398 است؛ چرا که بررسی و ارزیابی کُنش‌های اخلاقی و رفتاری در میان قشرهای مختلف جامعه به‌ویژه دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به‌عنوان آینده‌سازان هر جامعه انسانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقیق به‌لحاظ هدف، کاربردی و طرح آن توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشکده مهندسی است که به‌روش تصادفی ساده، 315 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته رفتار اخلاقی است که روایی محتوایی آن تأیید شد. پایایی پرسش‌نامه ازطریق ضریب آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شده است و داده‌ها بااستفاده از نسخه 22 نرم‌افزار «اس.پی.اس.اس» و ازطریق آزمون‌های تی تک‌نمونه‌ای، تی مستقل و تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد میانگین رفتار اخلاقی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان بالاتر از حد متوسط است. همچنین بین رفتار اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت، تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما این تفاوت بر حسب مقطع تحصیلی، معنادار است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که رشد و آموزش دانشجویان رشته‌های مهندسی در زمینه‌های اخلاقی و رفتاری به‌عنوان یک اولویت جدی برنامه‌های درسی و آموزشی این رشته‌ها، از مقطع کارشناسی شروع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات