پیش‌بینی فضیلت‌گرایی معلمان براساس مؤلفه‌های «سرمایه معنوی» و «التزام حرفه‌ای»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی ، واحد بندرگز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرگز ، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بندر گز. دانشگاه آزاد اسلامی. بندرگز. ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی فضیلت‌گرایی معلمان براساس مؤلفه‌های «سرمایه معنوی» و مؤلفه‌های «التزام حرفه‌ای» در سال1398 ‏است که به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری شامل 278 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان ترکمن است که حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 162 نفر از معلمان با روش تصادفی طبقه‌ای براساس جنسیت انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های استاندارد سرمایه معنوی گل‌پرور، مصاحبی، عابدینی، ادیبی و عبدلی (1394)، التزام حرفه‌ای معلمان ایمانی (1389) و فضیلت‌گرایی سازمانی کمرون، برایت و کازا (2004) است. تجزیه و تحلیل داده‌ها ازطریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بااستفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس 18 صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد بین مؤلفه‌های ارزش‌گرایی معنوی، خلوت با خدا، اهمیت معنویت و اثرگذاری معنوی با فضیلت‌گرایی معلمان مدارس ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه‌های مشارکت شغلی، پایبندی به ارزش‌های کاری، وابستگی سازمانی و وابستگی حرفه‌ای با فضیلت‌گرایی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره نیز نشان می‌دهد همه مؤلفه‌ها به‌جز مؤلفه‌های ارزش‌گرایی معنوی، اهمیت معنویت و وابستگی سازمانی در فضیلت‌گرایی معلمان اثرگذار هستند. مؤلفه خلوت با خدا، اثرگذاری معنوی، پایبندی به ارزش‌های کاری و مشارکت شغلی بیشترین نقش را در پیش‌بینی فضیلت‌گرایی معلمان‏ دارند. بنابراین چنین نتیجه‌گیری می‌شود که با رشد و افزایش سرمایه معنوی و التزام حرفه‌ای معلمان، فضیلت‌گرایی آنان نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها