تعداد مقالات: 116
103. ریشه ها، علل و پیامدهای کینه‏ توزی از منظر آموزه ‏ها و اخلاق اسلامی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-164

10.30497/edus.2020.75369

علی شیروانی شیری؛ بابک شمشیری


104. مرور آسیب‏شناسانه رویکرد تفکیکی در تعلیم و تربیت در ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 147-163

10.30497/edus.2021.239047.1383

علی بیرمی پور؛ شیدا اچرش


105. ساخت و اصلاح شخصیت اخلاقی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه شهید مطهری

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-182

10.30497/edus.2020.75359

سعیده حمله‏ داری؛ روح الله موسوی زاده


109. ارزیابی کاریزمای اساتید و نقش آن در برنامه‌درسی تجربه‌شده (مورد مطالعه: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان)

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-221

10.30497/edus.2020.75362

مریم سبکتکین؛ محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ مسعود کیانی


110. تقویت اندیشه‌ورزی کودکان با استفاده از کتاب «داستان راستان»

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 213-228

10.30497/edus.2020.236395.1319

محمد حسن میرزامحمدی؛ سید علی حسینی؛ شادی نصرتی


111. تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم با رویکرد تدبر سوره‌ای

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 223-242

10.30497/edus.2020.75374

روح‌اله عابدینی؛ سعید بهشتی؛ شیرین رشیدی


112. محورها و مولفه های شاگردپروری بانو مجتهده امین

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 229-240

10.30497/edus.2020.238699.1356

مریم رضازاده؛ زهره مراد نجف آبادی؛ اباذر کافی موسوی


114. بایسته های حکومت اسلامی در سیاستگذاری تعلیم و تعلم

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 243-257

10.30497/edus.2020.75350

محسن داودآبادی؛ حسین بهرامی


115. بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان با رویکرد توجه به بیم ها و امیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.30497/edus.2021.239152.1389

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ زهره صمدیان؛ زهرا خالویی


116. آثار و پیامدهای حسد در تعاملات فردی و اجتماعی در آموزه‏ های قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

10.30497/edus.2020.239110.1387

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری