تعداد مقالات: 116
51. علیت جهان‌شناختی، عاملیت انسانی و اصول تعلیم و تربیت در دیدگاه غزالی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-92

10.30497/edus.2015.57482

خسرو باقری نوعپرست؛ محمدزهیر باقری


52. تأثیر طرح آموزشی رحمت در میزان رضایت زناشویی زنان خانه‌دار

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-83

10.30497/edus.2016.58583

علی‌اکبر ارجمندنیا؛ راضیه پوریان


54. آسیب‌شناسی تربیتی سطحی‌نگری در مواجهه با نمادهای دینی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-96

10.30497/edus.2020.75351

نوروز امینی؛ علی قریبی


55. بررسی اثربخشی مراسم اعتکاف در سلامت روان و شادکامی دانشجویان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-88

10.30497/edus.2015.57402

فریبا درتاج؛ ذبیح‌اله اللهی


56. مبانی انسان‌شناختی در اندیشه‌های علی صفایی حائری و اصول تربیتی ناظر بر آن

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-101

10.30497/edus.2016.57801

محمدرضا شرفی؛ سیدمهدی سجادی؛ محمد قربانعلی


60. تحلیل کیفی متن: استقرا / قیاس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-102

10.30497/edus.2013.57509

خدیجه ابوالمعالی


61. سلام در آموزه های اسلامی و پیامدهای تربیتی آن

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-104

10.30497/edus.2017.67240

ایراندخت فیاض؛ سپیده انصافی مهربانی


63. اشتغال و فرزندپروری بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-102

10.30497/edus.2019.74817

زهره متین؛ فاطمه وجدانی


64. بررسی معنای زندگانی از دیدگاه امام علی(ع) و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-105

10.30497/edus.2016.58582

خدیجه ابوالمعالی؛ فاطمه سادات آل یاسین


66. تبیین و نقد عاملیت اخلاقی در نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 93-111

10.30497/edus.2015.57483

زهرا اشعری؛ محمد حسنی


68. پدیدارشناسی تربیت جنسی از دیدگاه کارشناسان تربیتی در مدارس متوسطه شهر کرمان

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-114

10.30497/edus.2016.61449

مراد یاری دهنوی؛ فاطمه ابراهیمی شاه ابادی


70. آسیب شناسی برنامه های آموزش قرآن در مدارس ابتدایی از نگاه متخصصان

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 97-121

10.30497/edus.2020.75582

لیلا خسروی مراد؛ زهره جعفری فر؛ زهرا فیضی


73. چیستی و مؤلفه ‏های «تحول در انسان» در سازمان های آموزشی براساس آموزه ‏های اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

10.30497/edus.2018.69298

اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی؛ زهرا سادات شاه احمدقاسمی