دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان با رویکرد توجه به بیم ها و امیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.30497/edus.2021.239152.1389

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ زهره صمدیان؛ زهرا خالویی


2. آثار و پیامدهای حسد در تعاملات فردی و اجتماعی در آموزه‏ های قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

10.30497/edus.2020.239110.1387

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری


3. پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت ایرانی– اسلامی جوانان از دیدگاه متخصصان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

10.30497/edus.2021.240344.1436

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری