دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. واکاوی تربیت زیست‌محیطی مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.30497/esi.2021.241149.1471

منیژه ارباب سیر؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ جهانبخش رحمانی


2. مدیریت تربیتی مبتنی بر سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه با تاکید بر آیات قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.30497/esi.2021.241170.1473

مریم سلطان‌زاده پسیان؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ ابوالفضل خوش منش


3. بهره گیری از ابعاد موقعیت در برنامه درسی آموزش دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.30497/esi.2021.241180.1474

مریم شریفی دروازه؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری