کلیدواژه‌ها = تعاملات فردی و اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. آثار و پیامدهای حسد در تعاملات فردی و اجتماعی در آموزه‏ های قرآنی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 179-203

10.30497/edus.2020.239110.1387

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری