کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 3
1. تبییـن فرایند شکل‌گیری مفهوم استعداد مبتنی بر تحلیل شبکه واژگانی در قرآن کریم

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-27

10.30497/edus.2021.239034.1382

منصوره ابوالحسنی؛ احمدرضا اخوت؛ معصومه اسماعیلی؛ هادی بهرامی احسان


2. تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم با رویکرد تدبر سوره‌ای

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 223-242

10.30497/edus.2020.75374

روح‌اله عابدینی؛ سعید بهشتی؛ شیرین رشیدی


3. تفکر مراقبتی از منظر آیات قرآنی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-65

10.30497/edus.2019.74743

هاجر کوهی اصفهانی؛ سوسن کشاورز