نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی برنامه های آموزش قرآن در مدارس ابتدایی از نگاه متخصصان

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 97-121

10.30497/edus.2020.75582

لیلا خسروی مراد؛ زهره جعفری فر؛ زهرا فیضی