نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مرور آسیب‏شناسانه رویکرد تفکیکی در تعلیم و تربیت در ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 147-163

10.30497/edus.2021.239047.1383

علی بیرمی پور؛ شیدا اچرش