نویسنده = �������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 2
1. آثار و پیامدهای حسد در تعاملات فردی و اجتماعی در آموزه‏ های قرآنی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 179-203

10.30497/edus.2020.239110.1387

محمد علی همتی؛ علی شیروانی شیری


2. ریشه ها، علل و پیامدهای کینه‏ توزی از منظر آموزه ‏ها و اخلاق اسلامی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-164

10.30497/edus.2020.75369

علی شیروانی شیری؛ بابک شمشیری