نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کاریزمای اساتید و نقش آن در برنامه‌درسی تجربه‌شده (مورد مطالعه: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان)

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-221

10.30497/edus.2020.75362

مریم سبکتکین؛ محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ مسعود کیانی