نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اهداف، اصول و روشهای تربیت عاطفه «غم و شادی» از منظر صحیفه علویّه

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-43

10.30497/edus.2019.74779

سیدحمیدرضا علوی؛ مراد یاری دهنوی؛ حمیده قطبی نژاد