نویسنده = ������ ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. عجین شدن نقشی؛ مدلی از عجین شدن افراد درسازمان اسلامی با رویکرد قرآنی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 5-20

10.30497/edus.2021.239590.1404

زینب سبحان اللهی؛ اسدالله گنجعلی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان