نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه، ساختار و ویژگی‌های تعلیم و تربیت در دوره امپراتوری عثمانی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-81

10.30497/edus.2019.74797

سید محمد طیبی؛ امید مهنی؛ سینا میرشاهی