نویسنده = �������� �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. «مدرسه صالح» کانون تحقق حیات طیبه با تأکید بر جامعه محلی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 5-25

10.30497/edus.2020.74740

مریم برادران؛ زهرا سادات نیری پور