نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ریشه ها، علل و پیامدهای کینه‏ توزی از منظر آموزه ‏ها و اخلاق اسلامی

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-164

10.30497/edus.2020.75369

علی شیروانی شیری؛ بابک شمشیری