نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. چیستی و مؤلفه ‏های «تحول در انسان» در سازمان های آموزشی براساس آموزه ‏های اسلامی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-122

10.30497/edus.2018.69298

اکرم گودرزی؛ فاطمه سلیمانی؛ زهرا سادات شاه احمدقاسمی


2. مطالعه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-36

10.30497/edus.2018.67294

مرضیه دهقانی؛ فاطمه سلیمانی؛ محدثه فرجی