نویسنده = حمید رحیمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار اخلاقی دانشجویان با رویکرد توجه به بیم ها و امیدها

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 115-126

10.30497/edus.2021.239152.1389

محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ زهره صمدیان؛ زهرا خالویی


2. ارزیابی کاریزمای اساتید و نقش آن در برنامه‌درسی تجربه‌شده (مورد مطالعه: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان)

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-221

10.30497/edus.2020.75362

مریم سبکتکین؛ محمد امینی؛ حمید رحیمی؛ مسعود کیانی


3. تحلیل نشانه‌شناسی نظام آموزش و پرورش ایران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-84

10.30497/edus.2017.66996

محمد امینی؛ حمید رحیمی