نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مکانیسم‌های دفاعی سازگارانه و ناسازگارانه با دینداری در دانشجویان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-138

10.30497/edus.2017.63810

سید ابوالقاسم مهری‌نژاد؛ مهشید شریفی