نویسنده = ���� ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معنای زندگانی از دیدگاه امام علی(ع) و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-105

10.30497/edus.2016.58582

خدیجه ابوالمعالی؛ فاطمه سادات آل یاسین