نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی انسان‌شناختی در اندیشه‌های علی صفایی حائری و اصول تربیتی ناظر بر آن

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-101

10.30497/edus.2016.57801

محمدرضا شرفی؛ سیدمهدی سجادی؛ محمد قربانعلی