نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اجرای برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-75

10.30497/edus.2016.57800

رضاعلی نوروزی؛ کمال نصرتی هشی؛ نفیسه عباسپور؛ میهن حسنی