نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تفکر مراقبتی از منظر آیات قرآنی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-65

10.30497/edus.2019.74743

هاجر کوهی اصفهانی؛ سوسن کشاورز


2. کاربست مؤلفه های مدیریت جهادی در سازمان های آموزشی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-27

10.30497/edus.2018.71393

زهره موسی زاده؛ سوسن کشاورز؛ فرشته مقدم