نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مفهومی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی اسلامی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 131-154

10.30497/edus.2015.57486

میترا عزتی؛ منصوره صالحی