نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مقایسه‌ای معیارشناسی خردمندی در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام با دستاوردهای روان‌شناختی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 53-81

10.30497/edus.2021.240564.1444

فریناز موحد؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


2. پدیدارشناسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت ایرانی– اسلامی جوانان از دیدگاه متخصصان

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-76

10.30497/edus.2021.240344.1436

معصومه راشدی؛ زهره موسی زاده؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری


3. بررسی معنای زندگانی از دیدگاه امام علی(ع) و مقایسه آن با دیدگاه ویکتور فرانکل

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-105

10.30497/edus.2016.58582

خدیجه ابوالمعالی؛ فاطمه سادات آل یاسین


5. تحلیل کیفی متن: استقرا / قیاس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-102

10.30497/edus.2013.57509

خدیجه ابوالمعالی