اطلاعات آماری نشریه:

نمودارهای آماری

تعداد دوره ها

 8

تعداد شماره ها

 14

تعداد مقالات

 109

تعداد نویسندگان

 193

....................................................................

تعداد مقالات ارسال شده

 435

تعداد مقالات رد شده

 311

درصد عدم پذیرش

 71

تعداد مقالات پذیرفته شده

 70

درصد پذیرش

 16

زمان پذیرش (روز)

 223

تعداد داوران

 114

دوفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام یک نشریه علمی است که از سوی دانشگاه امام صادق (ع) ـ پردیس خواهران ـ به عنوان دانشگاه اسلامی مرجع در ایران منتشر می‏ شود. هدف این دوفصلنامه انتشار پژوهش های مسأله محور در گستره علوم تربیتی ( فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی، روان شناسی تربیتی و آموزش عالی) با رویکرد اسلامی است تا از این طریق بستر تولید علم و نظریه پردازی مبتنی بر آموزه های اسلام فراهم آید.

 

دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز   Bشده است.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام مطابق با آیین نامه مصوب سال 1398، مقالات پژوهشی و ترویجی را منتشر می نماید.

 

مقالات دوفصلنامه علمی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام  به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و دریافت میزان مشابهت به سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" عرضه می شود. حق ارزیابی موارد سرقت علمی برای نشریه محفوظ است و بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با آن برخورد قانونی می‌شود.

 
شماره جاری: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1399، صفحه 5-300 

2. عجین شدن نقشی؛ مدلی از عجین شدن افراد درسازمان اسلامی با رویکرد قرآنی

صفحه 55-70

10.30497/edus.2021.239590.1404

زینب سبحان اللهی؛ اسدالله گنجعلی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان


5. محورها و مولفه های شاگردپروری بانو مجتهده امین

صفحه 119-135

10.30497/edus.2020.238699.1356

مریم رضازاده؛ زهره مراد نجف آبادی؛ اباذر کافی موسوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2423-7396
شاپا الکترونیکی
2538-5461

بانک ها و نمایه نامه ها